Eesti Kurtide Liidu (EKL) arengukava 2021 – 2026

Eesti Kurtide Liit on katusorganisatsiooniks 3 üleeestilisele organisatsioonile ja 9 piirkondlikule liikmesühingule. Oleme peamine  koostööpartner kohalikele valitsusasutusele, esindades eesti kurtide huve ja rahvusvaheliste kurtide organisatsioonide liige ja koostööpartner.

Missioon

Meie missiooniks on kujundada Eestis elavatele kurtidele jätkusuutlik sotsiaalne ja poliitiline elukeskkond, kus kurtidel inimestel on ühiskonna liikmetega võrdsed võimalused inimväärseks eluks, kaitsta kurtide kui keele- ja kultuurivähemuse kultuuri, haridust, viipekeelt, identiteeti ja ligipääsetavust kommunikatsioonile.

Organisatsiooni põhiväärtused

Visioon

Eesti Kurtide Liit on Eestis elavaid kurte esindav organisatsioon, kes sekkub poliitika kujundamisesse riiklikul, kohalikul ja rahvusvahelisel tasandil, tagades kurtidele inim-, kodaniku-, sotsiaalseid ning majanduslikke õigusi. Eesti Kurtide Liit kaitseb liikmeskonna huve ja soodustab võimaluste võrdsustamist kurtidele vastavalt mittediskrimineerimise põhimõttele koostöös riigi valitsemis- ja võimuorganite, kodanikeühenduste, ärisektori ning rahvusvaheliste organisatsioonide ja esindustega.

Eesti Kurtide Liit lähtub oma töös Eesti kodanikuühenduste eetikakoodeksi põhimõtetest.

Eesti Kurtide Liidu eesmärgid 2021-2026

Eesmärk 1.  Majandustegevus ja kinnisvarad. Eesti Kurtide Liidule kuuluvad hooned on heas seisukorras ja teenivad tulu

Tegevused:

Eesmärk 2. Tööhõive. Kurdid osalevad aktiivselt tööturul

Tegevused:

Eesmärk 3. EKL liikmeskond ja ühingud. Eesti Kurtide Liit ja selle ühingute liikmed on aktiivsed ja iseseisvad algatuste läbiviimisel ja usaldusväärsed koostööpartnerid

Tegevused:

Eesmärk 4. Sotsiaalvaldkond. Kurtidel on tagatud ligipääs sotsiaalteenustele viipekeeles

Tegevused:

Eesmärk 5. Viipekeel ja tõlketeenus. Viipekeele tõlketeenus on üle Eesti vabalt kättesaadav

Tegevused:

Eesmärk 6. Kommunikatsioon ja kultuuritöö. Eesti kurtide kultuur on Eesti ühiskonnas silmapaistev ja esindatud kuuljate kogukonnas. Meedia poolt edastatakse olulist teavet viipekeeletõlkega

Tegevused:

Eesmärk 7. Haridus. Kurdid saavad omandada haridust oma emakeeles

Tegevused:

Arengukava viiakse ellu iga-aastase tegevuskava alusel, mille tulemusi hinnatakse liidukoosolekule esitatava tegevusaruande kaudu.

Eesti Kurtide Liidu arengukava aastateks 2021 – 2026 on koostatud kooskõlastatult liikmesorganisatsioonidega ning arvestades nende poolt tehtud ettepanekuid. Arengukava on dokument, mida Eesti Kurtide Liidu liidukoosoleku otsusega saab vajadusel muuta ka arengukava perioodi jooksul.

viipekeelne kurt* - kuulmislangusega inimene, kelle kuulmislanguse sügavus pole oluline, kuid kes väärtustab kurdiks olemist, valdab mistahes viipekeelt ja kasutab seda peamise suhtlusvahendina (see võib olla  tema emakeeleks/esimeseks keeleks, aga ka hiljem omandatud keeleks) ning tunnustab kurtide kultuuri.

viipekeelne inimene** - võib olla nii kuulmislangusega inimene kui ka kuulja (nt kurtide vanemate kuuljad lapsed jt,  kes on päritolult tihedalt kurtide kogukonnaga seotud), kes on omandanud viipekeele loomulikul teel ja väärtustavad kurtide kultuuri.

2021. – 2026. aasta arengukava täiendustega on kinnitatud EKL aastakoosolekul 23. aprillil 2022. a.

faili ikoon Eesti_Kurtide_Liidu_arengukava_2021-2026_täiendustega
faili ikoon Eesti Kurtide Liidu arengukava 2021 – 2026
faili ikoon Eesti Kurtide Liidu arengukava 2014 – 2019
faili ikoon Eesti Kurtide Liidu arengukava 2009 – 2013