PRESSITEADE: Eesti Puuetega Inimeste Koda on mures hariduslike erivajadustega õpilaste hariduse kättesaadavuse osas ning juhib tähelepanu ÜRO puuetega inimeste konventsiooni rakendamisele Eestis

19.11.2012
PRESSITEADE

Eesti Puuetega Inimeste Koda on mures hariduslike erivajadustega õpilaste hariduse kättesaadavuse osas ning juhib tähelepanu ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni rakendamisele Eestis.

Kõigile erivajadustega lastele peab olema tagatud võimetekohane haridus, olenemata puude liigist või raskusastmest. Eesti on võtnud omaks kaasava hariduspoliitika põhimõtted, mille kohaselt õpivad erivajadusega lapsed üldjuhul elukohajärgses tavakoolis; või spetsiifilisi tingimusi vajades erikoolis. Võttes arvesse Haridus- ja Teadusministeeriumi otsust haridussüsteemi rahastuse põhimõtete muudatuste kohta, seab see ohtu tugiteenuste kättesaadavuse ja haridusliku erivajadusega õpilaste toetamise koolides. Samuti, vähendades hooldusõppekava alusel õppivate puudega õpilaste õppekava mahtu, tekib oluline tagasilangus nii õpitulemustest kui ka sotsiaalsetes oskustes.

“Puuetega lastele tuleb luua parimad võimalused hariduse omandamiseks, õppides seejuures ka iseseisvaks toimetulekuks vajalikke oskusi. See tagab lastele eeldused elada tulevikus täieõigusliku kogukonna liikmena,“ rõhutab EPIKoja juhatuse esimees Monika Haukanõmm. „Kui me räägime, et haridus on üks peamistest inimõigustest, on oluline kaasata kõik lapsed võimetekohasesse õppetegevusse. Kvaliteetne haridus peab olema tagatud sõltumata õppeasutuse liigist või kooli omandivormist ning täiesti vastuvõetamatu on olukord, kus lapsed ei saa vajalikke tugimeetmeid ja kokkuhoidu teostatakse kõige nõrgemate arvelt,“ lisas ta.

Eesti ratifitseeris ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni 21. märtsil 2012. Sellega andis riik lubaduse hakata rakendama konventsiooni põhimõtteid, seades kõigis puudega lastega seotud tegevustes esikohale lapse parimad huvid. Puudega lapsed peavad saama vajalikku tuge kaasavas üldharidussüsteemis, tagatud peavad olema vajalikud tugimeetmed ning ligipääs kõigile haridustasemetele. „Otsused tugiteenuste rahastuse ja õppekoormuse vähendamise osas lähevad teravalt vastuollu konventsiooni põhimõtetega,“ avaldab Haukanõmm muret.

Eesti Puuetega Inimeste Koda on katusorganisatsioon, mis ühendab erinevaid puuetega inimeste organisatsioone üle Eesti ja mille liikmesorganisatsioonide hulka kuuluvad 16 maakondlikku puuetega inimeste koda ning 30 puudespetsiifilist liitu.

Lisainfo:

Monika Haukanõmm
juhatuse esimees
Eesti Puuetega Inimeste Koda
Tel: 6616 629
epikoda@gmail.com

Koostaja:
Helen Kask
epikoda@gmail.com