Eesti Töötukassa pakutavad tööturuteenused

Töötukassa aitab tööle

Videot laetakse ...

Eesti Töötukassa põhitegevuseks on töövahendus Eestis ja Euroopas ning tööotsijate ja tööandjate tööturuteenuste ja töötushüvitiste alane nõustamine. Oleme oma eesmärgiks võtnud tööta jäänud inimeste kiire ja sujuva tööleaitamise.

Kui oled jäänud töötuks, tutvu erinevate tööpakkumistega meie iseteenindusportaalis (ITP) aadressil iseteenindus.tootukassa.ee (http://ead.ee/377793).

Eesti Töötukassa pakutavad tööturuteenused

Videot laetakse ...

Töövahendus- ja tööproovi teenused on mõeldud tööotsijale sobiva töö ning tööandjale sobiva töötaja leidmiseks. Tööproov võimaldab tööotsijal pakutaval töökohal töötamise järele proovida ning tööandjal enne kandidaadiga töölepingu sõlmimist tema sobivuses veenduda.

Videot laetakse ...

Karjäärinõustamine on tegevus, mis toetab inimesi karjääri kujundamisega seotud otsuste tegemisel ja elluviimisel. Selle käigus käsitletakse kutse-, õppe- ja töökoha valikuga seotud teemasid.

Videot laetakse ...

Karjääriinfotoast saab infot tööotsimise kohta ning nõu ja tuge tööalaste valikute tegemisel. Karjääriinfotoas toimuvad tööotsingu töötoad, kus tutvustatakse tööotsimise võimalusi, kandideerimiseks vajalikke dokumente, räägitakse tööintervjuust ja arutatakse töötoa käigus tekkinud teemasid.

Videot laetakse ...

Tööturukoolitus on tööturuteenus töötule, mille eesmärk on toetada töölesaamist. Tööturukoolituse vajaduse hindamise eelduseks on aktiivne tööotsimine. Tööotsingu ja kandideerimise käigus joonistuvad välja tööotsija oskused, mis vajavad töölesaamiseks täiendamist. Koolitust pakub töötukassa juhul, kui tööotsimise tulemusel on selgunud, et töölesaamiseks on vaja omandada või täiendada konkreetseid teadmisi ja oskusi.

Videot laetakse ...

Tööpraktika eesmärk on anda töö leidmiseks vajalik praktiline töökogemus ning täiendada töölesaamiseks vajalikke ametialaseid oskuseid ja teadmisi. Tööpraktika vajaduse selgitab välja töövahenduskonsultant või juhtumikorraldaja võttes arvesse tööotsija varasemat töökogemust, oskusi ja teadmisi ning töösoove.

Videot laetakse ...

Puuetega inimestele suunatud tööturuteenuste eesmärk on puudest tingitud takistuste kõrvaldamine töökoha saamisel ja töötamisel. Puudega inimene on see, kellel on määratud puue või kes on tunnistatud osaliselt või täielikult töövõimetuks. Lisaks puuetega inimestele toetame alates 2010. aastast ka pikaajalise tervisehäirega töötuid ja töötavaid inimesi, kellel pikaajaline tervisehäire takistab töölesaamist või töötamist.

Puuetega inimestel on õigust taotleda näiteks tööintervjuul abistamise või tugiisikuga töötamise teenust. Veel on töötukassa abiga võimalik kohandada töökeskkond ja-vahendid selliselt, et need oleks puudega inimesele mugavalt ligipääsetavad ja lihtsamalt kasutatavad.

Eesti Töötukassa pakutavad nõustamisteenused

Videot laetakse ...

Psühholoogiline nõustamine aitab. Töö kaotus võib tekitada väga erinevaid tundeid, mis segavad  uue töö leidmisele keskendumist. Meeleolu võib kiiresti vahelduda, ebakindlus tuleviku ees tekitada ärevust ja külvata paanikat. Psühholoogi juurde on võimalik pöörduda registreeritud töötutel ning koondamisteate saanud tööotsijatel. Selleks tuleb soovi avaldada oma konsultandile, kes Teid psühholoogi juurde suunab.

Videot laetakse ...

Võlanõustamine. Pärast töökaotust väheneb sissetulek oluliselt. Töötuskindlustushüvitis või töötutoetus on vaid ajutine sissetulek. Et vältida võlgadesse sattumist või olemasolevate võlgade üle pea kasvamist, tuleks võimalikult ruttu läbi mõelda, kuidas laenude tagasimaksmisega toime tulla. Võlanõustaja poole võivad pöörduda kõik töötukassas registreeritud töötud. Andke oma konsultandile teada, et soovite kohtuda võlanõustajaga ning konsultant suunab Teid teenusele.

Eesti Töötukassa pakutavad hüvitised ja toetused:

Videot laetakse ...

Töötuskindlustushüvitise eesmärk on tagada kindlustatule töö kaotamise korral sissetulek, mis võimaldaks tal uue töö otsimise ajal toime tulla. Hüvitise saamiseks on kolm põhitingimust: töötuna arvelolek, nõutav töötuskindlustusstaaž ja sunnitud töötus. Koondamise korral on töötajal või avalikul teenistujal õigust saada koondamishüvitist. Kindlustushüvitist koondamise korral on õigust saada inimesel, kelle töö- või teenistussuhe tööandjaga on kestnud vähemalt viis aastat ja kelle tööleping on üles öeldud koondamise tõttu.

Videot laetakse ...

Maksejõuetuse hüvitise eesmärk on hüvitada töötajale tööandja maksejõuetuse tõttu saamata jäänud töötasu, puhkusetasu ja töölepingu ülesütlemisel saamata jäänud hüvitised, mis on ette nähtud töölepingu seaduses.

Videot laetakse ...

Ravikindlustus. Ravikindlustus on töötukassa täiendav teenus. Inimesed, kes saavad töötuskindlustushüvitist või töötutoetust või osalevad tööharjutusel, vähemalt 80-tunnisel koolitusel või tööpraktikal, on ravikindlustatud alates sellest päevast, mil nad hüvitist või toetust saama hakkasid või ühel eelnimetatud kolmest tööturuteenusest osalemist alustasid. Muudel juhtudel tekib ravikindlustus pärast seda, kui inimene on töötuna arvel olnud kuu aega.

Videot laetakse ...

Lisainfot erinevate tööturutoetuste ja töötuskindlustuse kohta leiad meie koduleheküljelt iseteenindus.tootukassa.ee (http://ead.ee/377793). Tööpakkumistega tutvu töötukassa iseteenindusportaalis aadressil (http://ead.ee/377796)iseteenindus.tootukassa.ee