WFD novembri infoleht 2009Puuetega inimeste õiguste (CRPD) komitee pidas teise istungjärgu

laud

Komitee võttis vastu aruandluse juhendi ja arutles konventsiooni artikkel 12 teemal, mis käsitleb seaduse ees võrdse kohtlemise õigust. Istungjärk peeti 19. – 23. oktoobril Genovas. Valmisid toimingureeglite ja töömeetodite mustandid.
21. oktoobril arutati konventsiooni artiklit 12, mis käsitleb seaduse ees võrdse kohtlemise õigust. Räägiti, mis on selle artikli täpsem õiguslik sisu ja kuidas seda täide viia. Otsustati, et alates kolmandast istungjärgust ja aastal 2010 on komitee liikmed järgmised: esimees hr McCallum; aseesimehed hr Al-Tarawaneh, pr Peláez Narváez, pr Yang ja raportöör pr Maina. Järgmine komitee istung toimub 22. – 26. veebruaril 2010 Genovas.

Aeg alustada läbirääkimisi kurdi liikme kandidatuuri esitamiseks CRPD komiteesse
WFD soovitab kindlasti hakata valitsuse esindajatega läbi rääkima, et esitada kurt kandidaat kui puuetega inimeste õiguste komitee laieneb. Täna koosneb CRPD komitee 12 iseseisvast inimõiguste eksperdist, kellest üheksa on puuetega inimesed. Kahjuks ei ole komitees hetkel kurte inimesi. Kui konventsioon on saanud 80 ratifitseerimist, tõuseb komitee liikmete arv 18ni. See toimub arvatavasti sügisel 2010. Hetkel on konventsioonil 71 ratifitseerimist.
Puuetega inimeste õiguste komitee on oluline organ, mis jälgib ÜRO konventsiooni täitmist, uurides riikide esitatud raporteid. Riigid valivad kandidaate CRPD komiteesse. Jälgitakse geograafilist jaotuvust, tsivilisatsiooni ja seadusandlike süsteemide eri vormide esindatust, sugude võrdset esindatust ja puuetega ekspertide osalemist.

Fakte CRPD komitee kohta

Ülesanded
 • Jälgida riikide konventsiooni täitmist
 • Uurida riikide konventsiooni täitmise raporteid
 • Anda soovitusi raportite kohta
 • Rikkumiste uurimine riikide kohta, kes on ratifitseerinud valikulise protokolli
 • Konventsiooni vastaste rikkumiste analüüs
 • ÜRO üldassamblee teavitamine oma tegevusest
Komitee
 • Koosneb 12 inimõiguste eksperdist erinevatest maadest
 • Laieneb 18 liikmeni kui on saadud 80 ratifitseerimist, arvatavasti 2010. aasta sügisel
 • Liikmeid esitavad ja valivad valitsused
 • Iga liige töötab enda eest, ta ei esinda oma riigi valitsust või mõnd teist organisatsiooni
 • Komitee kohtub kaks korda aastas Genovas ja on praeguseks korraldanud kaks istungjärku
 • Komitee moodustati novembris 2008. aastal
Raporteerimise mehhanismid
 • Riigid raporteerivad komiteele kaks aastat pärast ratifitseerimist
 • Esimestele raportitele järgnevad regulaarsed raportid vähemalt iga nelja aasta jooksul.
 • Riigid peavad täitma komitee loodud raporteerimisnõudeid
 • Riigid peavad esitama raporteid avatult ja koostöös puuetega inimeste organisatsioonidega
 • Riigid peavad konventsiooni rakendamisel otsustama, mis on valitsuse kesksed põhimõtted
 • Liikmed peavad looma iseseisva mehhanismi, et edendada konventsiooni rakendamist, nt rahvuslik inimõigustega tegelev asutus
Komitee liikmed

 Amna Ali Al Suweidi (Katar)
 Mohammed Al-Tarawneh (Jordaania)
 Lotfi Ben Lallohom (Tuneesia)
 Monsur Ahmed Choudhuri (Bangladesh)
 Maria Soledad Cisternas Reyes (Tšiili)
 György Köncei (Ungari)
 Edah Wangechi Maina (Keenia)
 Ronald McCallum AO (Australia)
 Ana Peláez Narváez (Spain)
 Germán Xavier Torres Correa (Ecuador)
 Cveto Uršiè (Sloveenia)
 Jia Yang (Hiina)

Liikmed valitakse neljaks aastaks ja neid saab taasvalida ühe korra. Kuus esimese komitee liiget teenivad ainult kaks aastat.
 
WFD uudised

WFD juhatuse koosolek

93. WFD juhatuse koosolek peeti Kampalas Ugandas 22. – 24. septembril 2009. Külastati Uganda parlamenti ja tähistati kurtide nädalat. WFD üldassamblee peetakse 16. – 17. juulil 2011 ja 18. – 24. juulil Durbanis Lõuna-Aafrikas. Juhatus otsustas, et osalejad arengumaadest pääsevad sisse madalama hinnaga. Registreerimine algab varsti maailmakongressi kodulehel www.wfd2011.com (http://www.ead.ee/374325). WFD juhatus tänab Uganda Kurtide Liitu koosoleku korraldamise eest. 94. WFD juhatuse koosoleku asukoht ei veel teada, kuid see korraldatakse kevadel 2010. 95. juhatuse koosolek toimub Lõuna-Koreas.
 

Markku Jokinen ja Niten Gordhan (maailmakongressi korralduskomitee asepresident) arutavad maailmakongressi lepingut, mis allkirjastati Ugandas
Markku Jokinen ja Niten Gordhan (maailmakongressi korralduskomitee asepresident) arutavad maailmakongressi lepingut, mis allkirjastati Ugandas

WFD juhatus ja Uganda Kurtide Liidu esindajad kohtusid Uganda parlamendi spiikriga (keskel)
WFD juhatus ja Uganda Kurtide Liidu esindajad kohtusid Uganda parlamendi spiikriga (keskel)

Itaalia kohtuasi

Itaalia kohtuasi

Esimene kohtuistung Itaalia Kurtide Liidu kohtuasjas WFD vastu toimus 22. septembril Roomas Itaalias. Istung oli lühike, kohtunik arutas ainult Rooma kohtu jurisdiktsiooni küsimust. Järgmine istung toimub 19. jaanuaril 2010, kus osapooled esitavad kokkuvõtte oma kaasusest. Pärast istungit said osapooled kokku ja arutasid mõnda vaidlusalast küsimust. WFD juhatus on teinud Itaalia Kurtide Liidule ametliku ettepaneku, et jõutaks rahumeelse lahenduseni enne jaanuari.


Kurtide inimõiguste ja võimekuse suurendamise koolitusprojekt Lääne- ja Kesk-Aafrikas
Koolitajate koolitamine

Koolitus Helsingis
Koolitus Helsingis

Augustis ja septembris 2009 alustasid projektis oslejad internsiivset koolitusprogrammi WFD peakorteris Helsingis Soomes. Kõigepealt toimus piirkondlike koordinaatorite projekti- ja majandusalane koolitus. Seejärel läbiti intensiivne koolitus viipekeelest, kurtide haridusest, viipekeele tõlketeenusest, kurtide organisatsiooni võimekuse tõstmisest, teadlikkusest kurtuse ja ÜRO puuetega inimeste õiguste konvetsiooni kohta. Lisaks toimus koolitus selle kohta, kuidas partnerorganisatsioonide tugevusi ja nõrkusi hinnata.

Pärast intensiivset koolitusprogrammi töötasid osalejad välja koolitusmaterjale õpitu kohta. Kui teil on lisaküsimusi projekti kohta, võtke ühendust Colin Alleniga, kes on projekti koordinaator: deafhumanrights@yahoo.com.au. Lühidalt projektist

Lühidalt projektist
Projekti meeskond: Caroline Conlon (Austraalia), Ablavi Dziku (Togo), Lucy Upah (Nigeeria), Megan Youngs (Kanada)

Projekti algatas Rootsi Kurtide Liit ja seda rahastab Rootsi Puuetega Inimeste Rahvusvahelise Abi Liit ja Rootsi Rahvusvaheline Arengu Koostöö Agentuur. WFD on organisatsioon, mis projekti täide viib. Projekt hõlmab 19 kurtide organisatsiooni Lääne- ja Kesk-Aafrikas. Projekt keskendub kurtide liitude tugevate külgede säilitamisele ja nõrkade kohtade tugevdamisele. Teiseks eesmärgiks on teadlikkuse suurendamine kurtide inimõigustest ja keelelistest õigustest. Kolmandaks toetab projekt piirkondlikku suhtlust kurtide liitude vahel ning Lääne- ja Kesk-Aafrika piirkondliku sekretariaadi loomist.WFD esindaja valiti Globaalse Puude- ja Arengualase Partnerluse juhatusse


Deborah Iyute

Deborah Iyute valiti 12 juhatuse liikme hulka. Valimised toimusid partnerluse aasta teisel koosolekul Torinos Itaalias 14. – 17. oktoobril. Pr. Iyute on ka WFD juhatuse liige.

ÜRO Aasia ja Okeaania Majandus- ja Sotsiaalkomitee (UNESCAP) suurendab ligipääsetavust
WFD hindab kõrgelt seda, et UNESCAP on otsustanud austada kurtide inimeste õigust kasutada viipekeelt ja kurtide delegaatide paremat juurdepääsu viipekeeletõlkidele UNESCAPi koosolekutel. 

WFD avalik kiri Araabia viipekeelte ühtlustamise teemal
WFD andis oktoobris välja avaliku kirja Araabia piirkonna viipekeelte ühtlustamise teemal, kus väljendati oma vastuseisu ühtlustatud araabia viipekeele loomisele.
Kirja saab lugeda WFD kodulehelt http://www.wfdeaf.org/. (http://ead.ee/374330)

Uurimus kohleaarimplantaatide kohta
WFD soovitab kõigil liikmetel osaleda kohleaarimplantaatide teemalises uurimuses, mille koostas Dr Gregor Wolbring Calgary ülikoolist Kanadas. Küsimustiku leiab veebilehelt https://www.surveymonkey.com/s.aspx?sm=00jR3aFM_2f (http://www.ead.ee/374331).

WFD ja WASLI: ÜROs tõlkimise juhised

Konverentsitõlge. Uganda ja Soome viipekeeletõlgid ÜROs novembris 2008
Konverentsitõlge. Uganda ja Soome viipekeeletõlgid ÜROs novembris 2008

WFD ja WASLI on alustanud koostööd, et töötada välja juhised tagamaks ÜROs ja selle agentuurides ning teistes rahvusvahelistes organisatsioonides sobiva keskkonna kurtidele osalejatele. WFD on tähele pannud, et siiani esineb kurtide, viipekeele ja tõlkimise kohta eelarvamusi, millega tuleks tegeleda.

WFD konverents 2013
Kui teie organisatsioon soovib korraldada väikese WFD konverentsi aastal 2013, saatke oma palve WFD üldsekretariaati. Lisainfot saab Philipa Sandholmilt: phillipa.sandholm@kl-deaf.fi.

Sünnipäeva kampaania
WFD tänab kõiki inimesi ja organisatsioone, kes annetasid WFD inimõiguste alase töö heaks president Markku Jokineni 50. sünnipäeval. Markku Jokineni tänukirja leiab WFD veebilehelt: www.wfdeaf.org (http://www.ead.ee/374333).

Rahvusvaelised ja ÜRO uudised

Puuetega inimeste õiguste konventsiooni (CRPD) siseriiklik ja rahvusvaheline seire
Rahvusvaheline Puuetega Inimeste Liit (IDA) organiseerib seminari „Puuetega inimeste valitsusväliste organisatsioonide võimekuse tõstmine variraportite kirjutamiseks“ Genovas 7. – 8. jaanuaril 2010. Seminar tegeleb puuetega inimeste õiguste konventsiooni siseriikliku ja rahvusvahelise seirega.

Rahvusvaheline puuetega inimeste päev
3. detsembril tähistatakse rahvusvahelist puuetega inimeste päeva. Rohkem infot veebilehel http://www.un.org/disabilities/default.asp?id=1484 (http://www.ead.ee/374334).

Puuetega inimeste õiguste konventsioon (CRPD)
5 artiklit viitavad viipekeeleltele ja kurtusele:
Artikkel 2: definitsioonid
Artikkel 9: juurdepääs
Artikkel 21: vabadus end väljendada ja oma arvamust avaldada, juurdepääs infole
Artikkel 24: haridus
Artikkel 30: osalemine kultuurielus, vaba aja tegevustes ja spordis

Tänaseks
143 konventsioonile allakirjutanut
87 valikulisele protokollile allakirjutanut
71 konventsiooni ratifitseerimist
45 valikulise protokolli ratifitseerimist
Vt lisaks http://www.un.org/disabilities (http://www.ead.ee/374335)

Ülevaade konventsioonist

Riigid, kes on konventsiooni ratifitseerinud
Riigid, kes on ratifitseerinud valikulise protokolli
 
Argentiina – 2. september 2008
Austraalia – 17. juuli 2008
Austria – 26. september 2008
Azerbaidžaan – 28. jaanuar 2009
Bangladesh – 30. november 2007
Belgia – 2. juuli 2009
Brasiilia – 1. august 2008
Burkina Faso – 23. juuli 2009
Tšiili – 29. juuli 2008
Hiina – 1. august 2008
Cooki saared – 8. mai 2009
Costa Rica – 1. oktoober 2008
Horvaatia – 15. august 2007
Kuuba – 6. september 2007
Tšehhi vabariik – 28. september 2009
Taani – 24. juuli 2009
Dominikaani vabariik – 18. august 2009
Ecuador – 3. aprill 2008
Egiptus – 14. aprill 2008
El Salvador – 14. detsember 2007
Gabon – 1. oktoober 2007
Saksamaa – 24. veebruar 2009
Guatemala – 7. aprill 2009
Guinea – 8. veebruar 2008
Haiti – 23. juuli 2009
Honduras – 14. aprill 2008
Ungari – 20. juuli 2007
India – 1. oktoober 2007
Itaalia – 15. mai 2009
Jamaica – 30. märts 2007
Jordaania – 31. märts 2008
Keenia – 19. mai 2008
Laos – 25. september 2009
Lesotho – 2. detsember 2008
Malawi – 27. august 2009
Mali – 7. aprill 2008
Mehhiko – 17. detsember 2007
Mongoolia – 13. mai 2009
Maroko – 8. aprill 2009
Namiibia – 4. detsember 2007
Uus-Meremaa – 25. september 2008
Nicaragua – 7. detsember 2007
Niger – 24. juuni 2008
Omaan – 6. jaanuar 2009
Panama – 7. august 2007
Paraguay – 3. september 2008
Peruu – 30. jaanuar 2008
Filipiinid – 15. aprill 2008
Portugal – 23. september 2009
Katar – 13. mai 2008
Korea vabariik – 11. detsember 2008
Rwanda – 15. detsember 2008
San Marino – 22. veebruar 2008
Saudi-Araabia – 24. juuni 2008
Serbia – 31. juuli 2009
Seishellid – 2. oktoober 2009
Sloveenia – 24. aprill 2008
Lõuna-Aafrika – 30. november 2007
Hispaania – 3. detsember 2007
Sudaan – 24. aprill 2009
Rootsi – 15. detsember 2008
Süüria vabariik – 10. juuli 2009
Tai – 29. juuli 2008
Tuneesia – 2. aprill 2008
Türkmenistan – 4. september 2008
Türgi – 28. september 2009
Uganda – 25. september 2008
Ühendkuningriik – 8. juuni 2009
Uruguay – 11. veebruar 2009
Vanuatu – 23. oktoober 2008
Jeemen – 26. märts 2009
Argentina – 2. september 2008
Austria – 26. september 2008
Azerbaidžaan – 28. jaanuar 2009
Bangladesh – 12. mai 2008
Belgia – 2. juuli 2009
Brasiilia – 1. august 2008
Burkina Faso – 23. juuli 2009
Tšiili – 29. juuli 2008
Cooki saared – 8. mai 2009
Costa Rica – 1. oktoober 2008
Horvaatia – 15. august 2007
Dominikaani vabariik – 18. august 2009
Ecuador – 3. aprill 2008
El Salvador – 14. detsember 2007
Saksamaa – 24. veebruar 2009
Guatemala – 7. aprill 2009
Guinea – 8. veebruar 2008
Haiti – 23. juuli 2009
Ungari – 20. juuli 2007
Itaalia – 15. mai 2009
Mali – 7. aprill 2008
Mehhiko – 17. detsember 2007
Mongoolia – 13. mai 2009
Maroko – 8. aprill 2009
Namiibia – 4. detsember 2007
Niger – 24. juuni 2008
Panama – 7. august 2007
Paraguay – 3. september 2008
Peruu – 30. jaanuar 2008
Portugal – 23. september 2009
Rwanda – 15. detsember 2008
San Marino – 22. veebruar 2008
Saudi-Araabia – 24. juuni 2008
Serbia – 31. juuli 2009
Sloveenia – 24. aprill 2008
Lõuna-Aafrika – 30. november 2007
Hispaania – 3. detsember 2007
Sudaan – 24. aprill 2009
Rootsi – 15. detsember 2008
Süüria vabariik – 10. juuli 2009
Tuneesia – 2. aprill 2008
Türgi – 28. september 2009
Uganda – 25. september 2008
Ühendkuningriik – 7. august 2009
Jeemen – 26. märts 2009

Rahvusvaheline kurtide nädal

Sel aastal soovitas WFD kurtide nädalal (21. – 27. september) rõhutada kurtide kultuuri kasutades viiplevaid käsi. Vähemalt ühes riigis kaunistati kindaid ja jagati neid poliitikutele. Seda nädalat tähistati ka rõõmsate rongkäikude, kampaaniate, seminaride ja teiste kultuuriüritustega terves maailmas.

Ecuador
Ecuador organiseeris rongkäigu, et anda valitsusele ettepanek tunnustada ecuadori viipekeelt, toetada kakskeelset haridust, juurdepääsu meediale, õigust tõlketeenusele ja autojuhiloale.

044

046

048

050

Soome

 Iga Soome parlamendiliige sai paari kindaid
Iga Soome parlamendiliige sai paari kindaid

Soome Kurtide Liit organiseeris WFD abil eduka kampaania, et anda palvekiri Soome valitsusele. Eesmärgiks oli vähendada kurtide diskrimineerimist. WFD ja Soome Kurtide Liidu esindajad andsid palvekirja üle Soome parlamendi spiikrile. Iga parlamendiliige sai ka kurtide kogukonna poolt kaunistatud kindapaari. Parlamendi kohvikusse loodi viipekeelne kohvik, kust parlamendiliikmed said soome viipekeeles teed ja kohvi osta. WFD ja Soome Kurtide Liit lõpetasid kurtide nädala peoga, mille tulu läks WFD toetuseks. Kavas oli mäng “Kes tahab saada miljonäriks?”, kurtide teater ja kurt räppar Signmark.Soome parlamendiliige tellib viipekeeles kohvi
Soome parlamendiliige tellib viipekeeles kohvi

WFD ja Soome Kurtide Liidu esindajad annavad üle palvekirja Soome parlamendi spiikrile
WFD ja Soome Kurtide Liidu esindajad annavad üle palvekirja Soome parlamendi spiikrile

Prantsusmaa

Prantsuse Kurtide Liit ja M.A.I.N.S. organiseerisid Pariisis suure kurtide paraadi, kus osales umbes 3000 inimest. Rohem fotosid leiab veebilehelt www.mains-france.com (http://www.ead.ee/374343).

france

 
Ungari

SINOSZ

Ungari Kurtide ja Vaegkuuljate Liit (SINOSZ) korraldas 25. septembril konverentsi teemal “Inimõigused. Jah!” Konverents kutsus inimõiguste eest seisjaid, haridustöötajaid ja puuetega inimesi mõtlema ja koostööd tegema, sest paljud inimesed ei ole teadlikud oma õigustest. WFD juhatuse liige Colin Allen kutsuti esitama kurtide inimeste ja inimõiguste uurimuse tulemusi. Pärastlõunal toimus kaks töötuba: üks neist inimõiguste õpetajatele ja teine puuetega inimestele, kes on kogenud inimõiguste rikkumisi.

Iraan
Iraani Kurtide Pereliit organiseeris rahvusvahelise kurtide nädala tähistamiseks tseremoonia, milles osalesid valitsuse esindajad. Neile selgitati, et kurtide inimeste õigusi Iraanis peab parendama. Kurtide inimeste õigused peaks viima samale tasemele kuuljatega.

iraan_1

iraan_2

 Panama

Diego Enrique Lombana Franceschi
Diego Enrique Lombana Franceschi

Panama Kurtide Liidu president Digna Barsallo ja kurtide kogukond annavad üle kingituse rahvusliku assamblee presidendile (vasakult teine)
Panama Kurtide Liidu president Digna Barsallo ja kurtide kogukond annavad üle kingituse rahvusliku assamblee presidendile (vasakult teine)

Panama parlamendis toimus rahvusvaheline kurtide nädal kurdi parlamendi aseliikme Diego Enrique Lombana Franceschi eestvedamisel.
Uganda

Uganda poiss

Uganda Kurtide Liit organiseeris Kampalas kurtide nädalal erinevaid kampaaniaid ja üritusi. Nädala teemaks oli “Kurtide inimõiguste parendamine: seadusandlusest tegudeni!” Ugandas on suureks probleemiks kurtide laste juurdepääs haridusele. Terves Ugandas on kurtidele õpilastele ainult kümme algkooli ja kaks keskkooli. Uganda Kurtide Liit korraldas kurtide nädalal pressikonverentsi, ühiskoristuse, seminare, väitluse Makerere ülikoolis, spordiüritusi ja projekti avamisürituse. Pidustused kulmineerusid kurtide paraadiga, kus osales sadu kurte Ugandast ja selle naabermaadest. Kurtide Liidu esimees andis üle kirja sotsiaalministeeriumile ja Uganda meedianõukogule palvega, et viipekeelseid uudiseid uuesti televisioonis näitama hakataks.

WFD juhatus Uganda kurtide paraadil
WFD juhatus Uganda kurtide paraadil

 	Uganda Kurtide Liidu president Ambrose Murangira ja WFD noorsootöö president Juan Angel de Gouveia
Uganda Kurtide Liidu president Ambrose Murangira ja WFD noorsootöö president Juan Angel de Gouveia


Uudiseid WFD liikmetelt ja partneritelt

Boliivia
14. oktoobril tunnustas Boliivia valitsus ametlikult boliivia viipekeelt. Palju õnne Boliivia kurtide kogukonnale!

Brasiilia
Brasiilia viipekeele õpetamine Brasiilias: tõlkide ja õpetajate haridus: vabatahtlikust tööst ametliku e-õppeni
Ronice Müller de Quadros ja Marianne Rossi Stumpf
See projekt on loodud selleks, et õpetada viipekeele õpetajatele ja tõlkidele brasiilia viipekeelt. Kasutatakse kakskeelset meetodit, kus esindatud on portugali keel kirjalikul kujul ja brasiilia viipekeel. Kursus toimub kaugõppena bakalaureuse tasemel. Kuna kursus toimub e-õppena, saavad selles osaleda riigi eri piirkondade inimesed. Programmi algatas Santa Catarina ülikool koostöös haridusministeeriumiga. Kurtidest inimestest koosnev töögrupp osaleb õppeprotsessis internetis materjalide ettevalmistajana.

Iirimaa
Iiri Kurtide Liit edastab uudiseid iiri viipekeeles You Tube’is
http://www.youtube.com/irishdeafnews (http://www.ead.ee/374353).

Uus-Meremaa
Uus-Meremaal on valminud viipekeelne versioon ÜRO puuetega inimeste konventsioonist veebilehel
http://www.odi.govt.nz/nzsl-video/un-convention-on-therights-of-persons-with-disabilities.html (http://www.ead.ee/374354).

Sloveenia
Augustis pidas Sloveenia valitsus pressikonverentsi, mis tõlgiti esmakordselt sloveenia viipekeelde. Tulevikus kantakse pressikonverentsid otseesitusena veebist üle.

Lõuna-Aafrika
Lõuna-Aafrikas toimus kurtide naiste juhtimisalane koolitus. Koolituse eesmärgiks oli kurtide naiste juhtimisoskuste parendamine, rahandusalaste oskuste tõstmine, laste ja naiste väärkohtlemine, HIV/AIDS, sooline võrdõiguslikkus, suhtlemisoskused, raportid ja vahendite kogumine.
Lõuna-Aafrika Kurtide Liit lõi kurtide noorte programmi, sest paljud kurdid noored on ühiskonnas kõrvale jäetud, neil ei ole võimalik kõrgkoolidesse astuda, nad on töötud või kalduvad kriminaalsusele. Arendatakse kurtide noorte juhtimis- ja suhtlusoskusi, teadlikkust puuetest, tööst ja haridusest.

Ukraina

image095

15. – 16. augustil toimus Ukraina Kurtide Liidu spordikeskuses rahvusvaheline Novuse koroonavõistlus. Võistlusest võtsid osa eri vanuses inimesed. Kõige kogenum osaleja oli 80aastane Victor Muilyu Eestist, kes on 75 aastat koroonat mänginud. Tema juhitud delegatsioonis olid kaks Eesti meistrit koroonas. Kokku osales Eestist 18 mängijat. Võistluse võitis kurt osaleja Ukrainast – Nicholas Povkh.
Ühendkuningriik

Steve Powell on kaasatud terviseosakonna perearstile juurdepääsu programmi. Programmi eesmärk on pimedate, kurtide, õpiraskustga inimeste ja mustanahaliste parem juurdepääs arstiabile. Kurdid saavad arstile aja kinni panna internetis. Projekti DeafHealth abil luuakse suurim andmebaas kurtide inimeste tervisest. Uurimus algab jaanuaris 2010 ja kestab kolm aastat. Lisainfot leiab veebilehelt www.signhealth.org.uk (http://www.ead.ee/374356).

USA – Gallaudet
28. juuni – 4. juuli 2009 toimus Gallaudetis juhtimisalane koolitus, mis organiseeriti koostöös WFDga. Koolitusest võttis osa 13 kurti ja kuuljat inimest üle maailma. Rohkem infot leiab veebilehelt http://pr.gallaudet.edu/family/Article.asp?ID=15915 (http://www.ead.ee/374357).

Gallaudet sai kümnenda presidendi
Dr T. Alan Hurwitz sai Gallaudet ülikooli kümnendaks presidendiks. Hetkel on Dr Hurwitz Kurtide Rahvusliku Tehnikaülikooli president Rochesteri Tehnoloogiainstituudis. Ta on ka Rochesteri Tehnoloogiainstituudi asepresident ja dekaan. Oma karjääri jooksul on Dr Hurwitz olnud nii Rahvusliku Kurtide Liidu kui Maailma Kurtide Juutide Organisatsiooni juht. Dr Hurwitz asub ametisse jaanuaris 2010.

Maailma kurtide infoallikate projekt
Projekti kaudu saab leida kurtide organisatsioone ja koole 149 riigist üle kogu maailma. Projekti alustati Gallaudet ülikoolis oktoobris 2009. Veebilehelt leiab ka infot inimõiguste ja kurtide inimeste elutingimuste kohta: http://cips.gallaudet.edu/wdi.xml (http://www.ead.ee/374358).
Kui mõni oraganisatsioon või kool puudub projektist, võib sellest teada anda aadressil World.Deaf.Info@gallaudet.edu.

Kurdid õpilased õpivad suhtlema
Go round on e-posti kaudu toimiv projekt kurtidele ja vaegkuuljatele õpilastele vanuses 6 – 25, kus õpitakse suhtlema inglise keeles inimestega teistest kultuuridest üle kogu maailma. Projekti koordinaator on Sophia Havinga, kes on ise kurt. Veebilehelt www.letsgoround.com (http://www.ead.ee/374359) leiab inglise keele õpetamise materjale ja tuge projekti alustamiseks. Lisainfot saab küsida Sophia Havinga käest: info@letsgoround.com.

Ladina-Ameerika valitsusväliste puuetega inimeste ja nende perede organisatsioonide võrgustik
Neli kurti inimest valiti Ladina-Ameerika valitsusväliste puuetega inimeste ja nende perede organisatsioonide võrgustiku juhatusse. Palju õnne! See võrgustik katab 19 Ladina-Ameerika ja Kariibi mere riiki.

Saabuvad sündmused

Rahvusvaheline puuetega inimeste päev
Aeg: 3. detsember 2009
Koht: New York, USA
E-mail: enable@un.org

10. rahvusvaheline kurtide noorte teater
Aeg: 4. – 7. detsember 2009
Koht: Barcelona, Hispaania
E-mail: xmostracsb@gmail.com
Veebileht:http://www.casalsordsbcn.org.es/paginas/noticias_general.php?idioma=castellano¬icia=571 (http://ead.ee/374360)

Rahvusvaheline spirituaalse elu ja visiooni konverents kurtidele
Aeg: 5. – 6. detsember 2009
Koht: Mumbai, India
E-mail: info@usdd.org
Veebileht: http://www.usdd.org/index.htm (http://ead.ee/374361)

SIGN4
Aeg: 17. – 19. detsember 2009
Koht: New Delhi, India
E-mail: sign4conference@uclan.ac.uk

Kurtide inimeste toetamine 2010 (veebikonverents)
Aeg: 3. – 6. veebruar 2010
Veebileht: http://www.online-conference.net/sdp2010/introduction.htm (http://ead.ee/374362) (http://www.online-conference.net/sdp2010/introduction.htm)

Ülemaailmne kurtide muslimite konverents 2010
Teema: „Islami vaim: kaasatus ja religioosne võrdsus“
Aeg: 14. – 16. veebruar 2010
Koht: Dubai, Araabia Ühendemiraadid 
E-mail: contact@globaldeafmuslim.org
Veebileht: http://globaldeafmuslim.org/conference/ (http://ead.ee/374363)

Esimene rahvusvaheline pärandkeele/kogukonna keele õpetamise alane konverents
Aeg: 19. – 21. veebruar 2010
Koht: California, Los Angeles 
E-mail: gdk@asu.edu
Veebileht: www.nhlrc.ucla.edu/conference (http://ead.ee/374364)

13. kurtide mustkunstnike festival
Aeg: 23. – 30. mai 2010
Koht: Cattolica, Italy
E-mail: info@2010wdmf.com
Veebileht: http://www.2010wdmf.com/ (http://ead.ee/374365)

21. kurtide hariduse alane rahvusvaheline kongress
Aeg: 18. – 22. juuni 2010
Koht: Vancouver, Canada
E-mail: iced2010@advance-group.com
Veebileht: http://www.iced2010.com/ (http://ead.ee/374366)

Neljas Rahvusvahelise Žestide Uurimise Seltsi konverents
Aeg: 25. – 30. juuli 2010
Koht: Saksamaa
Veebileht: http://www.isgs2010.de/ (http://ead.ee/374367)

Teine rahvusvaheline kurtide expo: kurtide/vaegkuuljate hariduses tehnoloogiate kasutamise konverents
Aeg: 13. – 17. detsember 2010
Koht: New Delhi, India
Veebileht: http://www.deafexpo2010.com/ (http://ead.ee/374368)
E-mail: info@deafexpo2010.com , deafleaders@airtelmail.in

16. WFD maailmakongress
Aeg: 14. – 24. juuli 2011
Koht: Durban, South Africa
E-mail: secretariat@wfd2011.com, personalassistant@wfd2011.com
Veebileht: http://www.wfd2011.com (http://www.ead.ee/374369)

Kurtide maailmakruiis 2013
Aeg: august 2013
E-mail: mark.morales@deafcruise.com
Veebileht: http://www.DeafWorldCruise.com (http://ead.ee/374370)

Kui teil on infot piirkondlikest või rahvusvahelistest konverentsidest, teatage sellest meile.

Raamatud ja väljaanded

Väljaanded ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni (CRPD) kohta

Kergesti loetav versioon

ÜRO CRPD kohta on ilmunud kergesti loetav version.
Veebileht: www.inspiredservices.co.uk (http://ead.ee/374371) 
Otselink dokumendile: http://www.inspiredservices.org.uk/dwp.html (http://www.ead.ee/374372).
Parlamendisaadikutel on võimalik tellida tasuta käsiraamat CRPD kohta veebilehelt http://www.un.org/disabilities/ (http://www.ead.ee/374373).

Puuetega inimeste õigused
Koostatud on materjalid uuenduslikust lähenemisest puuetega inimeste õiguste propageerimisele.
Selle saab alla laadida veebilehelt http://www.wcwonline.org (http://www.ead.ee/374378).

Kurdid ja inimõigused
Raporti kirjutasid teadlane Hilde Haualand ja projekti koordinaator Colin Allen. Kurtide inimõiguste raport käsitleb kurte inimesi 93 riigis, millest enamus on arengumaad. Raport on kättesaadav WFD kodulehelt inglise keeles ja rahvusvahelises viiplemises.
DVD-d saab tellida 5-eurose postitasu eest: orders@wfdeaf.org.

Vaikne maagia
Dr Simon J. Carmel (USA) andis välja raamatu “Vaikne maagia: 59 kurdi mustkunstniku elulood Ameerika Ühendriikides 19. – 21. sajandil” See raamat räägib kurtide mustkunstnike siseheitlustest ja võitudest. Neid mehi ja naisi ühendavad kaks joont: nad olid/on kõik kurdid ja nad huvituvad mustkunstist. Carmel on hetkel Maailma Kurtide Mustkunstnike Ühingu peasekretär.
Dr Carmel töötab praegu teise raamatuga, mis koosneb umbes 100 kurdi mustkunstniku eluloost ja kavatseb selle valmis saada kahe või kolme aastaga. Dr Carmel kogub selle raamatu jaoks materjale. Kui te teate oma riigis mõnda (praegu või minevikus tegutsenud) mustkunstnikku, andke sellest talle teada. Dr Carmelil on vaja mustkunstniku nime, aadressi, e-posti aadressi ja fotosid, mille võiks saata tema aadressile simoncarmel13@aol.com.

Kurdid inimesed, viipekeel ja kommunikatsioon Ottomani Türgis ja kaasaegses Türgis
“Kurdid inimesed, viipekeel ja kommunikatsioon Ottomani Türgis ja kaasaegses Türgis: jälgimine ja väljavõtted aastatest 1300 – 2008, inglis-, prantsus-, saksa-, kreeka-, itaalia-, ladina- ja türgikeelsetest allikatest” on nüüd avatud veebis: http://www.independentliving.org/miles200907.html (http://ead.ee/374374)

Hetiidi kurdid mehed 13. sajandil eKr
Kurdid inimesed Kesk-Idas vana- ja keskajal. Loetav veebilehel: http://www.independentliving.org/docs7/miles200809.html (http://www.ead.ee/374375).

Inimõigused. Jah!
 “Inimõigused. Jah!” on võimalik alla laadida Ungari Kurtide ja Vaegkuuljate Liidu kodulehelt: http://oi.webstar.hu/sinosz/ftp/EmberiJogok.pdf (http://www.ead.ee/374376).

Algallikas: faili ikoon WFD novembri infoleht 2009 inglise keeles