Flaami valitsuse üle mõisteti kohut seoses diskrimineerimisega

Pressiteade
29. juuli 2009

Verstapost võrdsete hariduslike võimaluste loomisel kurtidele õpilastele: Flaami valitsuse üle mõisteti kohut seoses diskrimineerimisega.

Genti kohus mõistis Flaami valitsuse süüdi seoses keeldumisega pakkuda puudega inimestele piisavaid võimalusi. Nimetatud kohtuotsusega on arvesse võetud kolme kurdi õpilase ning nende vanemate nõudmisi. Flaami Kurtide Liit on tulemusega väga rahul.

2009. aasta märtsis esitasid neli lapsevanemat ametliku kaebuse Flaami haridusministrile ja erinevatele Flaami koolidele ning nõudsid oma kurtidele lastele ligipääsu võimaldamist kaasavale haridusele. Lapsevanemad olid olnud tunnistajaks sellele, kuidas tänu liiga väheste õpinguteks eraldatud tõlketundide tõttu on nende lapsed sunnitud ligemale poole õppeajast jääma ilma ligipääsust haridusele ning võimalusest suhelda. Kõnealustel lastel oli viipekeele tõlketeenust võimalik kasutada keskmiselt ainult 7 õppetundi 30-st. Samuti ei olnud lapsevanemate arvates senine tõlketeenuse taotlemise süsteem piisavalt läbipaistev ning objektiivne.

Genti kohus mõistis Flaami valitsuse süüdi diskrimineerimises, sest eelmainitud tõlketundide arv peegeldab tahtmatust pakkuda puuetega inimestele piisavalt võimalusi. Kohtunik viitab seejuures teaduslikule uuringule väites, et praegu pakutava tõlketeenuse tundide arv ei ole piisav selleks, et kurdid õpilased saaksid haridust omandada.

Kohtunik nõuab Flaami valitsuselt diskrimineerimise lõpetamist ning eelpool mainitud kolme õpilase tõlketeenuse suurendamist vähemalt 70%-ni kogu õppetööst. Otsuse mitte täitmise korral on karistuseks 250 eurot trahvi päevas. Kohtunik mõistis Flaami valitsuselelt igale õpilasele välja ka 650 euro suuruse valuraha moraalse kahju tekitamise eest. Otsuse kohaselt tuleb kohandada ka tõlketeenuse taotlemise protseduuri.

Juhtumi käsitlemisel aitas lapsevanemaid ja kõnealuseid õpilasi Brüsseli advokaadibüroo Stibbe. Süüdistuse valmistasid ette ning esitasid kohtule Leuveni Katoliku Ülikooli põhiseaduslike õiguste professor ja diskrimineerimist puudutavate küsimuste spetsialist Stefan Sottiaux ning magister Joos Roets. Kogu protseduuri toetas Flaami kurtide kogukonna esindajana toimiv Flaami Kurtide Liit (Fevlado).

Mõlema juristi arvamuse kohaselt on Genti kohtuniku otsus Flandria jaoks unikaalne, kuna see on esimene selletaoline avaldus, mis on seotud 10. juulil 2008.a. vastu võetud võrdsete võimaluste ja võrdse kohtlemise määrusega. Nimetatud määruse kohaselt peavad nii Flaami riiklikud asutused kui eraettevõtted tagama puuetega inimestele piisavaid võimalusi ning keeldumise korral võib neid mõista süüdi diskrimineerimises. Sama nõue kehtib ka haridusasutustele.

Fevaldo on Genti kohtu otsusega väga rahul nimetades seda kurtidele õpilaste võrdsete hariduslike võimaluste loomise verstapostiks. Pärast enam kui kümmet aastat (mil flaami kurt õpilane sai esmakordselt võimaluse kasutada õpingutõlke teenust) on lõpuks tähelepanu väärinud ka kõikide kurtide laste ja noorte inimeste õigus võrdsetele hariduslikele võimalustele. Viimane on eriti oluline seetõttu, et Flaami kurtide koolid ei saa anda välja kooli lõputunnistusi, mistõttu need kurdid õpilased, kes soovivad ligipääsu kõrgharidusele ja tööturule, on sunnitud õpinguid jätkama tavakoolides. Viimane on võimalik ainult juhul kui tavakoolides on tagatud viipekeeletõlkide olemasolu.

Fevaldo loodab, et uus Flaami haridusminister tagab praegu ja ka tulevikus hädavajalike piisavate võimaluste olemasolu ja seda mitte ainult kõnealusele kolmele õpilasele, vaid kõikidele kurtidele lastele, noortele inimestele ja täiskasvanutele nii kesk-, kõrg- kui täiskasvanuhariduses.

Enama informatsiooni saamiseks võib võtta ühendust Fevaldo-ga: belangenverdediging@fevlado.be